ČLÁNKY

Keď vzdelanie spĺňa požiadavky trhu

 

Vzdelávanie v Číne pri pohľade na novú éru, bude hrať väčšiu a dôležitejšiu úlohu pre ekonomiku.

Podľa nového rámca politiky v oblasti odborného vzdelávania, bolo stanovené vrcholovým vedením krajiny ako top priorita transformácia odborného vzdelávania  pre rozvoj čínskej ekonomiky a spoločnosti kvôli podpore zamestnanosti.

Súčasná priepasť medzi dopytom a ponukou práce hrozí, že dôjde k rapídnému zvýšeniu nezamestnanosti.  Problémom nezamestnanosti je  menej pracovných miest pre absolventov vysokých škôl a menej kandidátov na čiastočne kvalifikovaní a menej low-end pracovných miest. Vzhľadom k tomu, počet vysokoškolákov sa zvýšil na 7,27 milióna v tomto roku a to znamená, že  bude ešte ťažšie si získať uspokojivé zamestnanie. Na druhej strane zamestnávatelia  nemôžu nájsť dostatok migrujúcich pracovníkov do low-end miest s prácou a tiež miest pre čiastočne kvalifikovaných pracovníkov.

Dostatočné množstvo pracovníkov s rôznymi kvalifikáciami, môže byť splnené iba v prípade,že vzdelávacie inštitúcie poskytunú akademické aj odborné vzdelanie pre študentov. Všeobecné vzdelanie, ako je stanovené v bežných vysokých školách a vysokých školách  nemôže splniť všetky požiadavky na rýchlo sa meniacom trhu práce. Odborné vzdelávanie, na druhej strane, ponúka alternatívne inštitucionálne usporiadanie a efektívne dokáže skĺbiť prácu s akademickým vzdelaním a tak uspokojiť dopyt po číastočne kvalifikovaných a vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

V reakcii na sociálno-ekonomické problémy, ktorým Čína čelí  sa vláda rozhodla pre zmenu výhľadu a sylabov inštitúcií odborného vzdelávania. Zmena príde až v šiestich hlavných aspektov  na základe štátnej rady je to hlavne "rozhodnutie o pokrok v rozvoji moderného odborného vzdelávania".

Po prvé, odborné vzdelanie sa stáva strategicky dôležitou súčasťou transformácie modelu ekonomického rastu. Preto vláda prijala opatrenia na podporu odborných škôl, ktoré produkujú milióny vysoko kvalifikovaných robotníkov a technikov, aby pomohla udržať vysokú kvalitu výroby.

Za druhé, zmeny vo vysokoškolskej prijímacej skúške, alebo tzv. Gaokao, zaručí, že absolventi odbornej školy nebudú  znevýhodnený v prospech prijímania na akademické vzdelanie. Vláda plánuje vybudovať vzdelávací systém, ktorý by umožnil prepojenie medzi všeobecnými a odbornými školami a tiež vytvrorí  rôzne kanály pre ľudí , ktorí chcú pokračovať vo svojom vzdelávaní.

 
Po tretie, budú prijaté opatrenia na zabezpečenie toho, aby podniky a priemyselné združenia sa viac zapojili do činnosti odborných škôl. Diverzifikované stimulačné opatrenia, vrátane vzdelávania, daní, pozemkov a finančnej politiky by sa mal zaviesť s cieľom uľahčiť hráčov na trhu (napríklad súkromné ​​spoločnosti), spustiť  vlastné odborné školy.

Po štvrté, partnerstvo medzi odbornými školami a zamestnávateľmi by sa malo povzbudzovať a podporovať  aj s podporou vládnych politikov a finančnými inštitúciami.  Aby bolo možné lepšie kombinovať prácu s odborným vzdelaním, je nevyhnutné zapojiť zamestnávateľov do procesu vytvárania kurzov, metódy výučby a stáží , pretože to musí byť v súlade s požiadavkami trhu práce.

Za piate sa bude štruktúra riadenia odborných škôl  reformovať tak, aby zahŕňala rôzne zúčastnené strany. Odborné školy by mali byť viac nezávislé od štátnej správy. Nielen správcovia školy, ale aj členovia priemyselných zväzov, podnikateľov a zástupcovia komunity by mohli byť v správnych radách odborných škôl a spoločne rozhodovať o otázkach súvisiacích zo školou.

 
Za šieste  vládna politika bude pomáhať pri transformácii v sektore odborného vzdelávania a podporovať odborné školy, aby prijali opatrenia na splnenie požiadaviek ekonomiky. A ešte dôležitejšie je, že vláda bude prideľovať viac prostriedkov na odborné vzdelávanie, aby sa zabezpečilo, že transformácia je hladká pre príjemcov pomoci a pre ekonomiku aj ľudí.

Autor je doktorandom na Fakulte managementu a pracovných vzťahov, Rutgers University, USA.Média
Navigácia